Despre noi

 

Administraţia Parcului Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş R.A.

 

Este unitate cu personalitate juridică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor –Romsilva.

Parcul Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş,   denumit în continuare P.N.C.B.-H., este o arie naturală protejată înfiinţată în 1990, cu statut de parc naţional, pentru conservarea biodiversităţii şi a peisajului, a speciilor valoroase, pentru promovarea ecoturismului şi pentru conştientizarea şi educarea publicului în spiritul protejării naturii. Zona include o largă paletă de valori naturale, culturale şi istorice. Din acest motiv, obiectivele şi acţiunile administraţiei parcului sunt foarte diverse.

Conform prevederilor următoarelor acte normative: O.U.G. nr. 57/20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările aduse de: Legea  nr.49/2011, Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007, HG nr. 971/2011 pentru modificarea HG nr. 1284/2007,  P.N.C.B.-H., face parte din categoria parcurilor naţionale. Conform Ordinului nr.1964 din 13 decembrie 2007, al M.M.D.D., „privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările  ulterioare aduse de Ordinul nr.2387/2011” şi Hotărârea nr. 1284/24.10.2007 a M.M.D.D. privind “declararea  ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările şi completările ulterioare aduse de H.G. nr.971/2011”  Parcul Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş este parte integrantă a siturilor Natura 2000 ROSCI0027 Cheile Bicazului – Hăşmaş, Sit de Importanţă Comunitară, având suprafaţa de 7642 ha, şi ROSPA0018 Cheile Bicazului – Hăşmaş-Sit de Protecţie Avifaunistică, cu suprafaţa de 7961 ha.

Ariile protejate prin valoarea lor naturală şi gradul redus al intervenţiei umane pe teritoriul lor sunt cele mai bune exemple şi modele pentru sistemele ecologice naturale şi seminaturale. Totodată pentru a realiza tranziţia de la actualul model de dezvoltare la un model de dezvoltare durabilă este necesară cercetarea, cunoaşterea şi experimentarea teoriilor pentru implementarea conceptului de dezvoltare durabilă. Astfel, atât evaluarea şi monitorizarea stării capitalului natural, cât şi dezvoltarea cunoaşterii se poate realiza în cadrul unor zone pilot cum sunt ariile protejate. Parcurile naţionale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice.

În perimetrul parcurilor naţionale sunt admise doar activităţile tradiţionale practicate numai de membrii comunităţilor din zona parcului naţional şi de persoanele care deţin terenuri în interiorul parcului, activităţi tradiţionale ce vor fi reglementate prin planul de management. Managementul P.N.C.B.-H. urmăreşte şi menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale.

De asemenea, se oferă publicului posibilităţi de recreere şi turism şi se încurajează activităţile ştiinţifice şi educaţionale.

După suprafeţele însumate, rezultate din amenajamentele silvice şi planurile urbanistice în vigoare suprafaţa P.N.C.B.-H. este de 7072 ha.