Detalii rezultat - Componenta 1

1. 1 cerere de finanţare încărcată în MySmis
2. 1 Studiu de împădurire pentru reconstrucţia ecologică a habitatului 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) pe o suprafaţă de 1,2 ha din PNCB-H
3. 1 Studiu de împădurire pentru reconstrucţia ecologică a habitatului 9410 Păduri acidofile cu Picea abies din regiunea montana
(Vaccinio – Piceetea) pe o suprafaţă totală de 3,5 ha din PNCB-H
4. 1 Studiu de împădurire pentru plantarea de specii de arbori şi arbuşti fructiferi în PNCB-H vizând asigurarea bazei trofice pentru
urs
5. 1 Studiu de Fezabilitate referitor la managementul adecvat al cursurilor de apă (râuri, pâraie) prin amenajarea unor pasaje de
trecere funcţionale (scări de peşti/canale bypass)
6. 1Studiu de Fezabilitate pentru reconstrucţia geomorfologică a unor habitate de peşteri preferate de speciile de lilieci de interes
comunitar din PNCB-H, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş
7. 1 Studiu ştiinţific privind “Popularea pâraielor aflate în amonte de Lacul Roşu cu specia Cottus gobio, ca măsură activă în cadrul
implementării Planului de Management al Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0027 şi
ROSPA0018 Cheile Bicazului–Hăşmaş, aprobat prin Ordinul nr. 1523/28.07.2016”
8. 1 Raport de inventarierea plantaţiei habitat 91E0* anul I
9. 1 Raport de inventarierea plantaţiei habitat 91E0* anul II
10. 1,2 ha din habitatul 91E0* cu stare de conservare imbunatatita
11. 1 Raport de inventarierea plantaţiei habitat 9410 anul I
12. 1 Raport de inventarierea plantaţiei habitat 9410 anul II
13. 3,5 ha din habitatul 9410 cu stare de conservare imbunatatita
14. 1 Raport de inventarierea plantaţiei habitat habitat hrănire anul I
15. 1 Raport de inventarierea plantaţiei habitat habitat hrănire anul II
16. Suprafaţă habitat de hranire specific speciei Ursus arcos mărită cu 2,5 ha
17. 2 pasaje tehnice realizate
18. 500 metri lungime reţea de ape curgătoare adecvată speciei - distribuţia habitatului potenţial
19. 4 pârâuri populate cu 700 exemplare juvenile din specia Cottus gobio
20. 5 peşteri adecvate pentru protejarea speciilor lilieci
21. 1 set de protocoale de monitorizare actualizate pentru 5 habitate forestiere
22. 1 set de protocoale de monitorizare aplicate si completate pentru 5 habitate forestiere in anul I
23. 1 set de protocoale de monitorizare aplicate si completate pentru 5 habitate forestiere in anul II
24. 1 Raport de monitorizare a eficienţei reconstrucţiei ecologice pentru habitatul forestier 91E0* anul I
25. 1 Raport de monitorizare a eficienţei reconstrucţiei ecologice pentru habitatul forestier 91E0* anul II
26. 1 Raport de monitorizare a eficienţei reconstrucţiei ecologice pentru habitatul forestier 9410 anul I
55
27. 1 Raport de monitorizare a eficienţei reconstrucţiei ecologice pentru habitatul forestier 9410 anul II
28. 1 set de protocoale de monitorizare actualizate pentru 14 habitate de interes comunitar
29. 1 set de protocoale de monitorizare aplicate si completate pentru 14 habitate de interes comunitar in anul I
30. 1 set de protocoale de monitorizare aplicate si completate pentru 14 habitate de interes comunitar in anul II
31. 1 set de protocoale de monitorizare actualizate pentru 4 specii de plante de interes conservativ
32. 1 set de protocoale de monitorizare aplicate si completate pentru 4 specii de plante de interes conservativ in anul I
33. 1 set de protocoale de monitorizare aplicate si completate pentru 4 specii de plante de interes conservativ in anul II
34. 1 set de protocoale de monitorizare actualizate pentru 3 specii de mamifere de interes conservativ
35. 1 set de protocoale de monitorizare aplicate si completate pentru 3 specii de mamifere de interes conservativ anul I
36. 1 set de protocoale de monitorizare aplicate si completate pentru 3 specii de mamifere de interes conservativ anul II
37. 1 Raport de monitorizare a eficienţei reconstrucţiei ecologice a 2,5 ha habitat de hrănire asupra stării de conservare a speciei
Ursus arctos anul I
38. 1 Raport de monitorizare a eficienţei reconstrucţiei ecologice a 2,5 ha habitat de hrănire asupra stării de conservare a speciei
Ursus arctos anul II
39. 1 set de protocoale de monitorizare actualizate pentru 2 specii de chiroptere de interes conservativ
40. 1 set de protocoale de monitorizare aplicate si completate pentru 2 specii de chiroptere de interes conservativ in anul I
41. 1 set de protocoale de monitorizare aplicate si completate pentru 2 specii de chiroptere de interes conservativ in anul II
42. 1 Raport de monitorizare a eficienţei reconstrucţiei ecologice a habitatelor specifice de adăpost şi reproducere (5 peşteri)
asupra stării de conservare a speciilor de chiroptere anul I
43. 1 Raport de monitorizare a eficienţei reconstrucţiei ecologice a habitatelor specifice de adăpost şi reproducere (5 peşteri)
asupra stării de conservare a speciilor de chiroptere anul II
44. 1 set de protocoale de monitorizare actualizate pentru 3 specii de amfibieni de interes conservativ
45. 1 set de protocoale de monitorizare aplicate si completate pentru 3 specii de amfibieni de interes conservativ in anul I
46. 1 set de protocoale de monitorizare aplicate si completate pentru 3 specii de amfibieni de interes conservativ in anul II
47. 1 set de protocoale de monitorizare actualizate pentru 2 specii de nevertebrate de interes conservativ
48. 1 set de protocoale de monitorizare aplicate si completate pentru 2 specii de nevertebrate de interes conservativ in anul I
49. 1 set de protocoale de monitorizare aplicate si completate pentru 2 specii de nevertebrate de interes conservativ in anul II
50. 1 set de protocoale de monitorizare actualizate pentru 2 specii de peşti de interes conservativ
51. 1 set de protocoale de monitorizare aplicate si completate pentru 2 specii de peşti de interes conservativ in anul I
52. 1 set de protocoale de monitorizare aplicate si completate pentru 2 specii de peşti de interes conservativ in anul II
53. 1 Raport de monitorizare a eficienţei reconstrucţiei ecologice a habitatelor specifice prin asigurarea conectivităţii longitudinale
(amenajare 2 pasaje de trecere) asupra stării de conservare a speciei Cottus gobio (2023)
54. 1 Raport de monitorizare a eficienţei populării cu specia Cottus gobio pe sectoarele de pâraie vizate (2023)
55. 1 set de protocoale de monitorizare actualizate pentru 19 specii de păsări de interes conservativ
56. 1 set de protocoale de monitorizare aplicate si completate pentru 19 specii de păsări de interes conservativ in anul I
57. 1 set de protocoale de monitorizare aplicate si completate pentru 19 specii de păsări de interes conservativ in anul II
58. 1 BD GIS aferentă monitorizării habitatelor şi speciilor cartate la momentul elaborării planului de management, inclusiv presiunile
şi ameninţările identificate.
59. 1 set de hărţi aferente habitatelor şi speciilor cartate la momentul elaborării planului de management
60. 350 persoane (comunităţi locale) consultate/ informate
61. 30 persoane consultate/ informate (instituţii publice)
62. 350 elevi informaţi
63. 1 raport de activitate iniţial
56
64. 22 rapoarte de progres lunare
65. 1 raport de activitate final
66. 6 buc laptop
67. 24 buc licente
68. 6 buc HDD extern
69. 1 multifuncţională
70. 30 persoane participante la 2 conferinţe
71. 2 comunicate de presă
72. 3 articole de presă
73. 1 roll up
74. 30 autocolante
75. 1 secţiune web
76. 15 panouri / plăci informative
77. 1 Raport de audit financiar intermediar 2022
78. 1 raport de audit financiar final
79. 6 persoane instruite GIS
80. 10 persoane instruite în tehnici de monitorizare
81. 446 buc echipamente achiziţionate pentru o Administraţie cu capacitate administrativă îmbunătăţită
82. 1 serviciu Service Credits pentru o Administraţie cu capacitate administrativă îmbunătăţită