Activitati

 

Când a fost introdusă cererea oficială pentru aprobarea de dezvoltare?

Indicaţi etapele administrative parcurse până în prezent şi descrieţi etapele rămase. 
A fost obţinută decizia de încadrare pentru activitatea de realizare a scărilor de peşti, ataşată prezentei secțiuni. 

La ce dată se aşteaptă ultima decizie (ultimele decizii) ? 
Menţionaţi autoritatea sau autorităţile competente care au acordat sau vor acorda aprobarea de dezvoltare:
Comuna Bicaz Chei. 


Descrierea investiţiei
Proiectul este gandit pe baza activitatilor descrise mai jos. Activitati premergatoare depunerii proiectului: 
AP 1. Elaborarea Cererii de Finanţare 
AP 2. Elaborare studii de fezabilitate şi studii de fundamentare pentru măsurile active 
MA 1. Reconstrucţia ecologică a 1.2 ha din habitatul de interes comunitar prioritar 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) în Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş, în vederea îmbunătăţirii stării de conservare 
MA 2. Reconstrucţia ecologică a 3.5 hectare din habitatul de interes comunitar „Păduri acidofile cu Picea abies din regiunea montana (Vaccinio – Piceetea)” în Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş, în vederea îmbunătăţirii stării de conservare 
MA 3. Asigurarea bazei trofice pentru specia urs (Ursus arctos) în habitatul specific prin plantarea de arbuşti pe o suprafaţă de 2,5 ha în Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş 
MA 4. Implementarea de măsuri active pentru conservarea speciei Cottus gobio în Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş 
MA 4.1. Implementarea de măsuri active pentru conservarea speciei Cottus gobio în Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş prin amenajarea unor pasaje de trecere 
MA 4.2. Implementarea de măsuri active pentru conservarea speciei Cottus gobio în Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş prin popularea pâraielor aflate în amonte de Lacul Roşu cu specia Cottus gobio 
MA 5. Implementarea de măsuri active pentru conservarea habitatelor de peşteri preferate de speciile de lilieci de interes comunitar, în Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş 
AM 1. Monitorizarea stării de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar din Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş 
AM 2. Monitorizarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar, altele decât habitatele forestiere din Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş 
AM 3. Monitorizarea stării de conservare a speciilor de plante de interes comunitar din Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş 
AM 4. Monitorizarea stării de conservare a speciilor de mamifere (exclusiv lilieci) din Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, incluzând Descrierea investiţiei 25 siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş 
AM 5. Monitorizarea stării de conservare a speciilor de lilieci din Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş 
AM 6. Monitorizarea stării de conservare a speciilor de amfibieni din Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş 
AM 7. Monitorizarea stării de conservare a speciilor de nevertebrate din Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş 
AM 8. Monitorizarea stării de conservare a speciilor de peşti din Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş 
AM 9. Monitorizarea stării de conservare a speciilor de păsări din Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş 
AM 10. Activităţi de actualizare si intretinere BD GIS si elaborare harti GIS aferente monitorizărilor stării de conservare a speciilor şi habitatelor din Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile BicazuluiHăşmaş 
AC 1. Creşterea nivelului de conştientizare şi informare a grupurilor ţintă privind măsurile de conservare specifice locale pentru biodiversitatea din arealul Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş 
AG 1. Managementul proiectului 
AG 2. Informare şi publicitate referitoare la asistenţa financiară nerambursabilă 
AG 3. Auditul proiectului 
AG 4. Activităţi de întărire a capacităţii administrative a Beneficiarului 
AG 4.1 Dezvoltarea aptitudinilor/competenţelor profesionale prin instruirea personalului Administraţiei Parcului Naţional Cheile BicazuluiHăşmaş incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş 
AG 4.2 Întărirea capacităţii administrative prin achiziţia de echipamente 

 

Studii de fezabilitate

Analiza cererii 
Desrierea

Au fost efectuate două stiudii de fezabilitate în proiect respectiv: 
1. Studiu de Fezabilitate referitor la managementul adecvat al cursurilor de apă (râuri, pâraie) prin amenajarea unor pasaje de trecere funcţionale (scări de peşti/canale bypass) pentru implementarea măsurii: MA Implementarea de măsuri active pentru conservarea speciei Cottus gobio în Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş prin amenajarea unor pasaje de trecere 
2. Studiu de Fezabilitate pentru reconstrucţia geomorfologică a unor habitate de peşteri preferate de speciile de lilieci de interes comunitar din Parcul Naţional Cheile BicazuluiHăşmaş, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile BicazuluiHăşmaş, elaborat de Institutul de speologie Emil Racoviţă, pentru implementarea măsurii: Implementarea de măsuri active pentru conservarea habitatelor de peşteri preferate de speciile de lilieci de interes comunitar, în Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, incluzând siturile Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş